Contact Info

Het Oogt

De Hank 6
3958 GJ Amerongen

Email: info@hetoogt.nl

Mob : 06-52300698

KVK : 30245634

PostHeaderIcon Gebruiksvoorwaarden


Gebruiksvoorwaarden website
 
1.a  De met een hoofdletter weergegeven begrippen hebben de volgende betekenis:
Gebruiksvoorwaarden : de door  HET OOGT gehanteerde gebruiksvoorwaarden;
Website: de website(s), inclusief de homepage(s) en onderliggende pagina(s), van HET OOGT
Gebruiker: elke(groep van)natuurlijke perso(o)n(en)en/of rechtsperso(o)n(en), al dan niet in de uitoefening van enig beroep of bedrijf, die in welke vorm of op welke wijze dan ook, gebruik maakt van de Website.  
b. De in deze Gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van de Website  met een hoofdletter geschreven begrip heeft, voor zover in lid a een definitie is opgenomen, de betekenis die overeenstemt met de in genoemd lid opgenomen definitie, tenzij uitdrukkelijk anders in deze Gebruiksvoorwaarden is aangegeven.
 
2.a. Op alle rechtsbetrekkingen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van de Website zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing.
b. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
 
3. De Gebruiksvoorwaarden sluiten de toepasselijkheid uit van door Gebruiker gehanteerde voorwaarden en bedingen. De in de vorige zin bedoelde uitsluiting geldt tevens ingeval in de door Gebruiker gehanteerde voorwaarden of bedingen voorrang is bedongen.  

4. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het gebruik van de op deze website aanwezige informatie, afbeeldingen, downloads of geluiden wordt ligt ten alle tijden geheel bij de Gebruiker.

5. De informatie op de Website is uitsluitend van algemene aard. Hieraan kunnen geen rechten, op welke wijze en in welke vorm dan ook, worden ontleend.

6. HET OOGT is op geen enkele wijze aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor:
a- schade, door welke oorzaak dan ook en in welke vorm dan ook, die ontstaat door of samenhangt met het gebruik van de Website;
b- de onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud en/of informatie op  de Website;
c- het, al dan niet voor eigen gebruik, verveelvoudigen en/of openbaar  maken en/of verspreiden en/of anderszins verstrekken van de Website en de (het) zich daarin of daarop bevindende informatie, teksten, beeldmateriaal en andere uitingen;
d- de inhoud en/of informatie van (een) andere website(s), zelfs indien in die website(s) naar de Website wordt verwezen en/of een link naar de Website is opgenomen en/of op andere wijze gerefereerd wordt aan de Website en/of op andere wijze toegang wordt geboden tot de Website;
e- de inhoud en/of informatie van (een) andere website(s) waarnaar in de Website wordt verwezen en/of een link is opgenomen en/of waaraan in de Website gerefereerd wordt en/of waartoe via de Website toegang tot wordt geboden;
f- schade, door welke oorzaak dan ook en in welke vorm dan ook, die ontstaat door het gebruik van enig (electronisch)communicatiemiddel dan wel de ontvangst van enige boodschap via enig (electronisch)communicatiekanaal;
g- schade, door welke oorzaak en in welke vorm dan ook, die ontstaat door een niet tijdige, onjuiste en/of onvolledige overbrenging van de inhoud van een, middels enig (electronisch) communicatiemiddel en/of communicatiesysteem, door HET OOGT dan wel Gebruiker verzonden bericht, zoals per e-mail;
h- het opvolgen van op de Website aanwezige adviezen;  
i- het trekken van gevolgen dan wel conclusies uit de op de Website aanwezige informatie en/of teksten en/of beeldmateriaal en/of andere uitingen;
j- informatie, teksten, beeldmateriaal of enige andere uiting die zonder schriftelijke toestemming van HET OOGT op de Website wordt of zijn geplaatst en/of gepubliceerd.

7. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen tegen schade, door welke oorzaak en in welke vorm dan ook, die mogelijkerwijs door het gebruik van de Website kan ontstaan.

8. HET OOGT heeft de auteursrechten van de door HET OOGT in en/of op de Website gepubliceerde teksten, beeldmateriaal en andere uitingen, tenzij anders aangegeven.

9. Het is zonder toestemming van HET OOGT niet toegestaan, al dan niet met behulp van een derde, de op de Website aanwezige informatie, teksten, beeldmateriaal en andere uitingen te verveelvoudigen en/of verspreiden en/of openbaar te maken en/of anderszins te verstrekken, behoudens:
a- voor eigen gebruik, waaronder in ieder geval niet wordt begrepen het exploiteren van de in en/of op de Website aanwezige informatie, teksten, beeldmateriaal en andere uitingen;
b- middels het opnemen van een hyperlink in zoekmachines, indexen, directories en andere verzamelwebsites, met uitzondering van websites met een sexuele en/of discriminerende en/of beledigende en/of tot geweld oproepende en/of tot haat oproepende en/of onwettige inhoud;
c- middels het opnemen van enige andere verwijzing, doch slechts voor zover HET OOGT daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.  
 
10. Het is zonder toestemming van HET OOGT niet toegestaan de Website in een frame te tonen dan wel op enige andere wijze onderdeel te maken van enige website.

11. HET OOGT is geen vergoeding verschuldigd voor het opnemen van een hyperlink of enige andere verwijzing naar de Website.

12. Gebruiker vrijwaart HET OOGT tegen alle aanspraken van een derde en de in verband daarmee door HET OOGT te maken kosten, welke aanspraken voortkomen uit of samenhangen met het gebruik van de Website.
 
13.a. Op alle rechtsbetrekkingen tussen HET OOGT en Gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Geschillen tussen HET OOGT en Gebruiker zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.